Volenti non fit iniuria

ad D. 47.10.1.5

Honorarium

Honorarium za pomoc prawną, w tym za zastępstwo procesowe zawsze jest uzgadniane indywidualnie z Naszymi Klientami. Na jego wysokość ma wpływ konieczny i niezbędny w danej sprawie nakład pracy pełnomocnika oraz stopień jej skomplikowania. Gdy kwestia wysokości honorarium zostanie uzgodniona, wówczas zostaje sporządzona umowa określająca warunki pomocy prawnej w danej sprawie. Po zawarciu umowy i uiszczeniu przez Klienta kwoty honorarium, pełnomocnik przystępuje do podejmowania stosownych czynności prawnych w sprawie. Klientowi zaś zostaje przedłożona faktura VAT lub paragon fiskalny. Informujemy, że nie praktykujemy płatności honorarium w ratach, a także po terminie. Jeśli Nasz Kontrahent nie wywiązuje się należycie z zawartej umowy, to nie kontynuujemy współpracy z taką osobą.

Honorarium za udział w czynnościach procesowych

Honorarium z tytułu stawiennictwa na rozprawie lub posiedzeniu w celu zastępstwa Klienta w danej sprawie stanowi dodatkowe wynagrodzenie, związane z osobistym udziałem pełnomocnika przed organami procesowymi. Zasadniczo wynagrodzenie za jednorazowe stawiennictwo radcy prawnego przed sądem na terenie m. st. Warszawy wynosi 492,00 PLN, w tym 23 % podatku VAT. W przypadku konieczności stawiennictwa radcy prawnego przed sądem poza Warszawą, wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 861,00 PLN, w tym 23 % podatku VAT. Wynagrodzenie z tytułu stawiennictwa każdorazowo jest płatne przed rozpoczęciem czynności procesowej przez radcę prawnego w sprawie Klienta. Brak zapłaty honorarium z tego tytułu zazwyczaj powoduje wstrzymanie się radcy prawnego od udziału w czynności procesowej. Każdorazowo Klientowi zostaje wystawiona faktura VAT lub paragon fiskalny.

Honorarium za sukces – „Success fee”

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z honorarium opisanym powyżej. Jest to dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii, które jest wyłącznie uzależnione od wygranej w konkretnej sprawie. Wynosi 20 procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty. Honorarium to jest płatne przez Klienta po uprawomocnieniu się orzeczenia w prowadzonej na Jego rzecz sprawie.

Honorarium za godzinę pracy

Honorarium za pracę związaną np. ze sporządzeniem opinii prawnej, umowy lub analizą przedłożonego zagadnienia prawnego wynosi 492,00 PLN, w tym 23 % podatku VAT za jedną godzinę pracy radcy prawnego. Po zakończeniu pracy przez radcę prawnego nad powierzonym do analizy zagadnieniem zostaje podliczona liczba godzin poświęconych przy realizacji zlecenia i wówczas Klientowi zostaje przedłożona faktura VAT lub paragon fiskalny.

Honorarium za udzielenie porady prawnej

Koszt udzielenia porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania omawianego zagadnienia prawnego. Wynagrodzenie za udzielenie standardowej godzinnej porady prawnej wynosi 492,00 PLN, w tym 23 % podatku VAT. Informujemy, że nie udzielamy porad prawnych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie udzielamy porad prawnych pro bono (za darmo). Honorarium za udzielenie porady prawnej jest zawsze płatne w gotówce. Po uiszczeniu honorarium za udzielenie porady prawnej Klientowi zostaje przedłożona faktura VAT lub paragon fiskalny.

Honorarium za usługi detektywistyczne

Honorarium za usługi detektywistyczne zawsze jest indywidualnie uzgadniane z Klientem przed przyjęciem zlecenia. Na jego wysokość ma wpływ konieczny i niezbędny w danej sprawie nakład pracy detektywa. Gdy kwestia wysokości honorarium zostanie zaakceptowana przez Klienta, wówczas zostaje sporządzona umowa określająca warunki i zakres usługi. Po zawarciu umowy z Klientem i uiszczeniu przez Niego kwoty honorarium, detektyw przystępuje do podejmowania stosownych czynności w celu realizacji zlecenia. Standardowy koszt doby obserwacji figuranta wynosi 3.690,00 PLN, w tym 23 % podatku VAT. Kwota ta nie zawiera w sobie dodatkowych kosztów poniesionych przez detektywa przy realizacji zlecenia np. zakupu paliwa, kosztów noclegu, kosztów biletów i opłat itp. Te dodatkowe koszty Klient uiszcza na rzecz biura detektywistycznego po zakończeniu zlecenia na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur VAT. Klient po zakończeniu zlecenia otrzymuje stosowny raport detektywistyczny oraz fakturę VAT lub paragon fiskalny.