Służby mundurowe

Dr Sebastian Sadowski specjalizuje się w prowadzeniu obron funkcjonariuszy służb mundurowych w postępowaniach dyscyplinarnych, wszczynanych przez rzeczników dyscyplinarnych Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji i innych. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną dla obwinionych funkcjonariuszy na każdym etapie postępowania. Zajmujemy się także dochodzeniem na rzecz funkcjonariuszy odszkodowań w związku z bezpodstawnym i bezprawnym zwolnieniem ze służby.

Przycięcie obrony funkcjonariusza służby mundurowej, w związku z zarzucanym mu przewinieniem, niesie za sobą istotne problemy natury prawnej, albowiem postępowania dyscyplinarne w służbach mundurowych zostały uregulowane przez ustawodawcę w sposób niejednolity. Ponadto rzecznicy dyscyplinarni poszczególnych formacji częstokroć zapominają, że funkcjonariusze pomimo związania ich stosunkiem służbowym, nie tracą statusu obywateli, do których w pełni odnoszą się przepisy Ustawy Zasadniczej. Postępowania dyscyplinarne często nacechowane są znacznym poziomem emocjonalnym obwinionych oraz ich przełożonych. Postępowania te są dość specyficzne i wymagają od obrońcy nie tylko wszechstronnej znajomości przepisów prawa, ale również wewnętrznych uwarunkowań, a nawet zwyczajów panujących w danej formacji. Zdając sobie sprawę z możliwych trudności, oferujemy kompleksową pomoc prawną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, w postępowaniach dyscyplinarnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.