Dura lex, sed lex

ad D. 40.9.12.1

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego. Obsługa ta odnosi się do reprezentowania Klientów w postępowaniach przedsądowych, a także obejmuje ich zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed Sądami Powszechnymi oraz przed organami egzekucyjnymi.

Więcej

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc prawna osobom fizycznym przy regulacji rodzinnych stosunków osobistych i majątkowych. Obsługa prawna odnosi się do zastępstwa procesowego Klientów przed Sądami Powszechnymi, mediatorami oraz organami pomocy społecznej.

Więcej

Prawo pracy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną pracodawców i pracowników w sprawach dotyczących sporów ze stosunku pracy. Spory te najczęściej dotyczą roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę bądź niezgodnego z kodeksem pracy rozwiązania umów o pracę.

Więcej

Prawo gospodarcze

Wychodząc z założenia, że wysokiej jakości obsługa prawna przedsiębiorców wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia odnośnie do szeroko pojętego prawa gospodarczego, ale również wyobraźni i z góry przemyślanej strategii. Wobec tego staramy się podchodzić indywidualnie do naszych Klientów, jednocześnie gwarantując prawidłową ochronę prawną Ich interesów.

Więcej

Prawo administracyjne

Wykonywanie władzy publicznej przez Państwo dotyczy wszelkich form działalności organów administracji, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie tej funkcji częstokroć dotyczy obszarów, na którym może dochodzić do naruszenia praw i wolności jednostki. Kancelaria oferuje fachowe zastępstwo i pomoc prawną, mającą na celu ochronę interesów naszych Klientów dotkniętych bezprawnym działaniem organów administracji publicznej.

Więcej

Prawo karne

Nawet przypadkowa i niezamierzona kolizja z normami prawa karnego materialnego może nieść za sobą doniosłe skutki zarówno dla sprawcy, jak i osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Uczestnicząc w postępowaniach przygotowawczych oraz przewodach sądowych, kładziemy szczególny nacisk na to, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna tej odpowiedzialności nie poniosła.

Więcej

Prawo medyczne

Błąd w sztuce medycznej jest obiektywnym elementem winy lekarza lub personelu szpitalnego udzielających świadczeń medycznych na rzecz pacjenta. Zazwyczaj błąd ten wynika z działania bądź z zaniechania, sprzecznych z aktualnie dostępną dla lekarzy i personelu pomocniczego wiedzą specjalistyczną.

Więcej

Służby mundurowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu obron funkcjonariuszy służb mundurowych w postępowaniach administracyjnych wszczynanych przez rzeczników dyscyplinarnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego etc. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną dla obwinionych funkcjonariuszy, w każdej fazie postępowań dyscyplinarnych. Zajmujemy się także uzyskiwaniem odszkodowań z tytułu bezpodstawnego i bezprawnego zwieszenia w czynnościach służbowych oraz zwolnienia ze służby.

Więcej

Broń i amunicja

Problematyka związana z prawem do posiadania broni palnej i amunicji w Polsce tylko pozornie wydaje się nieskomplikowana. Bliższa analiza zagadnień związanych z legalnym lub nielegalnym posiadaniem broni palnej i amunicji pozwala dostrzec różnorakie problemy natury prawnej i dowodowej. Powyższe zagadnienia są bliskie dr Sebastianowi Sadowskiemu który od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi związanymi z prawem obywateli do posiadania i używania broni palnej w Polsce i Europie.

Więcej

Szkody komunikacyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskiwaniu pełnych odszkodowań za szkody komunikacyjne od Ubezpieczycieli oraz sprawców wypadków i kolizji drogowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez Towarzystwa lub Zakłady Ubezpieczeń, a także w sporach sądowych. Skutecznie dochodzimy odszkodowań wynikających z różnicy w stawkach za rbh, cenach części zamiennych, kosztów najmu pojazdów zastępczych etc. Współpracujemy z wieloma oddziałani PZM na terenie całego kraju oraz Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych z siedzibą w Warszawie. Pomagamy w uzyskaniu ekspertyz związanych z rekonstrukcjami wypadków drogowych, ekspertyz ustalających rzeczywiste koszty naprawy pojazdów mechanicznych oraz związanych z ustaleniem ich realnej rynkowej wartości.

Więcej

Prawo łowieckie

Mecenas Sebastian Sadowski od najmłodszych lat pasjonuje się przyrodą oraz łowiectwem, z domu rodzinnego wyniósł zamiłowanie do kultywowania tradycji łowieckich, w tym uprawiania wędkarstwa i myślistwa. W związku z wykonywanym zawodem radcy prawnego, w kręgu jego zainteresowań znalazło się Prawo łowieckie oraz pozostałe regulacje prawne związane z gospodarką łowiecką w Polsce. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz kół łowieckich, myśliwych oraz kandydatów na myśliwych. Pomagamy w przygotowaniu wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem kół łowieckich, świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z likwidacją szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych przez zwierzynę łowną oraz szkód powstałych wskutek prowadzenia polowania.

Więcej

Spółdzielnie i wspólnoty

Oferujemy pomoc i obsługę prawną dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz właścicieli odrębnych własności lokali, członków spółdzielni mieszkaniowych, lokatorów etc. Zajmujemy się także szeroko rozumianym prawem lokalowym, w tym obrotem tego typu nieruchomościami oraz windykacją należności z tytułu zaległych opłat na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pomagam także w postępowaniach działowych związanych z podziałem spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, postępowaniach o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, a także procedurach związanych z wycofaniem bądź uzupełnieniem oraz dziedziczeniem wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzimy także sprawy o opróżnienie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Więcej

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, podstawę jej złożenia stanowi norma art. 89 § 1 UoSN, zawierająca katalog kryteriów, z których każde z osobna, może stanowić samodzielne źródło oparcia dla tego nadzwyczajnego środka, wzruszającego kończące prawomocne orzeczenie sądu powszechnego lub wojskowego. Celem skargi jest zagwarantowanie zgodności działalności orzeczniczej sądów z zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP.

Więcej

Odszkodowania policyjne

Kierujemy ofertę pomocy prawnej do funkcjonariuszy Policji, w związku z przysługującymi Im roszczeniami o pełny zwrot kosztów obsługi i pomocy prawnej, wyłożonych przez Nich w sprawach karnych, dyscyplinarnych oraz cywilnych. Generalnie ubezpieczenie pracownicze, w ramach tej formacji przewiduje z powyższego tytułu sumę gwarancyjną w wysokości 40 tys. zł. Jednakże rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie.

Więcej

Nieusprawiedliwione żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania od gminy

Nasz zespół oferuje pomoc prawną przy sporach związanych z dochodzeniem przez gminy roszczeń min. o zwrot bonifikat, z tytułu wykupu lokali mieszkalnych. Procesy takie traktujemy bardzo poważnie, częstokroć są one doniosłe w skutkach, albowiem przegranie sprawy może prowadzić do utraty nieruchomości, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe pozwanego i jego rodziny. Posiadamy bogate doświadczenie związane z tego typu postępowaniami.

Więcej