Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z funkcjonowaniem Kancelarii jest radca prawny Sebastian Sadowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego dr Sebastian Sadowski z siedzibą przy ul. Wacława Sierpińskiego 2 lok. 21, kod pocztowy: 02-122 Warszawa. Administrator ten nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w formie pisemnej, wysyłając swoje oświadczenie woli pod ww. adres Kancelarii.

Przetwarzanie przez radcę prawnego Sebastiana Sadowskiego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679), sprostowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Przetwarzane przez ww. administratora dane osobowe uczestników postępowań sądowych i administracyjnych to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników/pozwanych, także dane dot. składników ich majątku.

Informujemy, że odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych przez ww. administratora danych osobowych są strony i uczestnicy prowadzonych postępowań, a także sądy powszechne, Sąd Najwyższy, wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, prokuratury, Policja, komornicy sądowi, notariusze, radcowie prawni, adwokaci oraz organy administracji publicznej I i II instancji.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów kancelarii, w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,

- wykonywania umowy o świadczenie usług detektywistycznych, o których mowa w przepisach art. 2, art. 8, art. 9 oraz art. 25a ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 24 lutego 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 556 tj.),

- spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych.