Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, podstawę jej złożenia stanowi norma art. 89 § 1 UoSN, zawierająca katalog kryteriów, z których każde z osobna, może stanowić samodzielne źródło oparcia dla tego nadzwyczajnego środka, wzruszającego kończące prawomocne orzeczenie sądu powszechnego lub wojskowego. Celem skargi jest zagwarantowanie zgodności działalności orzeczniczej sądów z zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP. Z samego założenia służyć ma ona eliminowaniu z obrotu orzeczeń sądowych obarczonych wadami o fundamentalnym znaczeniu w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nasz zespół oferuje pomoc prawną przy składaniu wniosków do ww. podmiotów uprawnionych, w celu złożenia przez Nich skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Jako, że jest to środek nadzwyczajny, wniosek o jego wywiedzenie powinien czynić zadość wysoce sformalizowanym kryteriom procesowym odnośnie do jego formy, a także odnośnie do treści, wskazującej na istotne, rażące naruszenia prawa, które mogą stanowić podstawy do wniesienia tego nadzwyczajnego i wyspecjalizowanego środka zaskarżenia. W tym miejscu informujemy, że nie w każdym przypadku Klientowi taki środek zaskarżenia będzie przysługiwał. Zatem zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego przez podmiot uprawniony, wcześniej dokonujemy stosownej analizy prawnej danej sprawy oraz przedstawiamy Klientowi Nasz pogląd prawny oraz podajemy szacunkowe szanse powodzenia skargi nadzwyczajnej w Jego sprawie. Jeśli decydujemy się na wniesienie wniosku w imieniu i na rzecz Klienta, zawiera on w swej treści uzasadnienie podstaw prawnych oraz analizę okoliczności faktycznych, które Naszym zdaniem uzasadniają wywiedzenie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Jako, że jest to specjalistyczny i w zasadzie ostateczny tryb zaskarżenia orzeczeń sądów karnych lub cywilnych, staramy się aby organ uprawniony otrzymał de facto projekt skargi nadzwyczajnej zawarty w składanym przez Nas wniosku. Stąd sporządzenie takiego pisma za każdym razem zabiera znaczną ilość czasu, chociażby ze względu na wysoki ciężar gatunkowy, skomplikowanie i zawiłość analizowanej sprawy.