Prawo karne

Nawet przypadkowa i niezamierzona kolizja z normami prawa karnego materialnego niesie za sobą doniosłe skutki zarówno dla sprawcy, jak i ofiary przestępstwa. Uczestnicząc w postępowaniach przygotowawczych oraz przewodach sądowych, kładziemy szczególny nacisk na to, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna tej odpowiedzialności nie poniosła. Ponadto w przypadku obron oskarżonych czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu karnego, mając na uwadze fakt, iż nawet drobne odstępstwo przez organ procesowy od zasad postępowania karnego może doprowadzić do wymierzenia oskarżonemu kary nieadekwatnej do popełnionego czynu. Ponadto Kancelaria min. zajmuje się zastępowaniem osób pokrzywdzonych przestępstwem, działając przed organami procesowymi w charakterze pełnomocnika, w tym pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Dochodzimy również roszczeń pieniężnych w imieniu i na rzecz ofiar przestępstw.