Odszkodowania policyjne

Kierujemy ofertę pomocy prawnej do funkcjonariuszy Policji, w związku z przysługującymi Im roszczeniami o pełny zwrot kosztów obsługi i pomocy prawnej, wyłożonych prze z Nich w sprawach karnych, dyscyplinarnych oraz cywilnych. Generalnie ubezpieczenie pracownicze, w ramach tej formacji przewiduje z powyższego tytułu sumę gwarancyjną w wysokości 40 tys. zł. Jednakże rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie. Ubezpieczyciel, który zobowiązany jest na mocy umowy do zwrotu pełnych kosztów wyłożonych przez policjantów na pomoc prawną, zwraca jedynie część kwot wydatkowanych przez Nich na pokrycie honorariów adwokatów i radców prawnych. Posiadamy znaczne doświadczenie związane z uzyskiwaniem pełnych odszkodowań na rzecz policjantów. Poniżej przedstawiamy stan faktyczny i prawny jednej z takich spraw, którą zakończyliśmy pozytywnie dla funkcjonariusza. Wobec Jego osoby wszczęto postepowanie dyscyplinarne przed KGP w Warszawie. Zdecydował się On ustanowić obrońcę, w osobie adwokata. Postępowanie dyscyplinarne z pomocą tegoż adwokata zakończyło się pozytywnie dla rzeczonego funkcjonariusza. Koszt pomocy prawnej i obrony w postępowaniu dyscyplinarnym wyniósł 12 tys. zł. Funkcjonariusz w ramach policyjnego ubezpieczenia pracowniczego zwrócił się do ubezpieczyciela o pokrycie ww. kwoty. Ubezpieczyciel wypłacił jedynie 5 tys. zł, zaś w pozostałej części odmówił zapłaty. Sprawa znalazła finał w Sądzie, albowiem funkcjonariusz wytoczył z Naszym udziałem proces o zapłatę pozostałej części roszczenia, gdyż de facto pozwany ubezpieczyciel określił sumę gwarancyjną produktu mającego gwarantować zwrot policjantowi/konsumentowi poniesionych przez Niego kosztów ochrony prawnej do kwoty 40 tys. zł. W tym przypadku należy postawić tezę, że już z samego założenia, czyli na samym początku pozwany wprowadza funkcjonariuszy w błąd, pozorując chęć wykonania przyjętego na siebie zobowiązania, do czego jednak nie dochodzi. Takim zachowaniem działa wbrew essentialia negotii umowy ubezpieczenia. Sąd I instancji przyznał racje policjantowi i zasadził dochodzoną kwotę – vide wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 roku, sygn. akt VI C 1779/20.