Prawo administracyjne

Wykonywanie władzy publicznej przez Państwo dotyczy wszelkich form działalności organów administracji, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie tej funkcji częstokroć dotyczy obszarów, na których może dochodzić do naruszenia praw i wolności jednostki. Kancelaria oferuje fachowe zastępstwo i pomoc prawną, mającą na celu ochronę interesów Naszych Klientów dotkniętych bezprawnym działaniem organów administracji publicznej.

W ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, zapewniamy kompleksową obsługę osób fizycznych i prawnych. Wszczynamy postępowania administracyjne przed stosownymi organami administracji oraz zastępujemy Klientów w postepowaniach będących już w toku, bacząc na to, aby organy administracji publicznej przestrzegały zasad prawnych uregulowanych w Ustawie Zasadniczej oraz ustawach szczególnych.

Oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu postepowań administracyjnych związanych z uzyskiwaniem wszelkich pozwoleń i zezwoleń wydawanych przez organy administracji publicznej. Składamy skargi na przewlekłe i biurokratyczne prowadzenie postępowań przez organy administracji, a także zapewniamy zastępstwo prawne w sprawach związanych ze skargami do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.