Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego. Obsługa ta odnosi się do reprezentowania Klientów w postępowaniach przedsądowych, a także obejmuje ich zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed Sądami Powszechnymi oraz przed organami egzekucyjnymi.

Umowy

W profilu działalności Kancelarii mieści się obsługa prawna Klientów w zakresie sporządzania i negocjowania umów cywilnych. Dochodzimy także roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów przez kontrahentów naszych Mocodawców.

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi. Pomagamy uzyskać od podmiotów odpowiedzialnych za szkody i ich Ubezpieczycieli odszkodowania, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia i renty.

Nieruchomości

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym w sprawach związanych z ich sprzedażą, najmem, dzierżawą. Prowadzimy także sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności oraz nakazanie opróżnienia lokali mieszkalnych lub użytkowych. Prowadzimy także sprawy nieprocesowe, związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ujawnianiem w tych księgach: praw własności, ograniczonych praw rzeczowych, podmiotów uprawnionych na podstawie umów najmu, dzierżawy etc.

Spadki

Doradzamy w sprawach związanych ze sporządzaniem testamentów, w tym przy dokonywaniu zapisów, poleceń oraz przy wydziedziczaniu. Zapewniamy pomoc prawną w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i jego uzupełnienie. Obsługa prawna w powyższym zakresie zawiera także pomoc w sprawach podatkowych dotyczących nabycia składników masy spadkowej w drodze spadkobrania oraz darowizn.

Dobra osobiste

Kancelaria zapewnia pomoc prawną związaną z bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych naszych Klientów przez publikacje w prasie, radiu i telewizji etc. Podejmujemy stosowne akcje prawne dążąc do rychłego usunięcia skutków takich naruszeń oraz zapłaty adekwatnych do krzywdy zadośćuczynień na rzecz osób pokrzywdzonych.